Állig begombolkozott fürdőző

hölgyek a Balatonban.


A fürdés szabályai


Mikor és mennyit fürödjünk? E kérdésre szabályt föl nem állíthatunk. A vendég leghelyesebben teszi, ha orvoshoz fordul.

A napjában többször való, tulhajtott fürdés inkább árt, mint használ. Az aznapi másodszori fürdés az első fürdő hatását leronthatja, levertséget, nyugtalan álmot is okoz. Beteges, gyönge embernek az orvos bizonyára a minden második nap való fürdést ajánlja. Ha a gyönge, beteg ember sokszor fürdik, megsoványodik. Különben pedig leghelyesebb, ha a vendég a fürdésnek mutatkozó hatása után igazodik.

   A rendes kúra: három hét alatt 21 fürdő. A fürdés akkor kellemes, ha sem hideget, sem túl meleget nem érezünk. A furdés legalkalmasabb kora reggel, midőn az alvás után idegrendszerünk nyugodt; erősebbek vagyunk. A délelőtti fürdést már csak azért is ajánlják, mert a legszebb délelőttre sokszor zivataros délután következik. Jóllakás, nagy séták és átdorbézolt éjszaka, szellemi megerőltetés után rossz kedélyhangulatban sohase fürödjünk, mert egészségünknek ártunk.

   A fürdés legkisebb tartama 2-5 percz, a legnagyobb 20-30. A hideg zuhanyt korlátolt mértékben alkalmazzuk. A hosszas zuhanyozás árt. A megérkezés és az elutazás napján ne fürödjünk, pláne többször, mert az utazás amugy is kimeriti az idegeket. Sokan nedves, hideg időjárásban is erőltetik a fürdést, mert ugy gondolják, ha már egyszer költöttek, akkor jól kihasználják a Balatont. Ez téves fölfogás. Hideg időben sulyos betegséget szerezhetünk.”

A part Szepezdnél A gőzhajó utasai

A balatonmenti lakosság.


Balatonmentét tősgyökeres, jóravaló magyar nép lakja, a melynek a hires magyar vendégszeretet szintén erénye. A köztük nyaraló vendég iránt a legnagyobb figyelmet és előzékenységet tanusitja; szerény modora van, az idegennel szemben őszinte

tiszteletet és szives szolgálatkészséget fejt ki. Hajlékában mindenkit magyaros barátsággal fogad, hamisitatlan, szép magyar nyelven értelmesen társalog; örül, ha felvilágositásaival, utbaigazitásával szivességet tehet; istenfélő, becsületes, munkás és szorgalmas, maga ügyel föl legjobban, hogy a jó közbiztonsági viszonyokon csorba ne essék.”

Kis gőzhajó által vontatott halászbárkák

Hegyesd.


Diszel községen keresztül menjünk el Hegyesd várához. Az árnyas fákkal borított Hegyesd oldalán kigyózó uton mehetünk fel, mely még az akkori idők leventéinek felügyelete alatt készült. A hegy teteje kis terjedelmü. Nem is volt itt valami hatalmas vár. Csupán egy 8 öl hosszú és 4 öl széles őrtorony, melyből figyelemmel kísérték a czirkáló ellenséget A várnak és egy vizfogó méllységének nyomai még máig is látszanak. A csúcs oldalán, a várhoz tartozó melléképületek állottak.

A töröknek csellel sikerült ezt a várat elfoglalnia. A várnak két szem őre közül az egyik mustért ment a vidékre. A törökök elfogták. A vár kapuja előtt kiáltattak vele a benn lévő társnak, a ki mit sem sejtve, fölnyitotta a kaput. A törökök berohantak a várba és elfoglaltak. Igy irja ezt le egy régi iró, Istvánffy, igy beszéli a nép is.”

A jég vastagsága az egyik átlagosnál keményebb télen

“Füred

 A park területén sétálva, Kisfaludy Sándor szobrához jutunk, melyet a kegyeletes közönség 1877. évben állított a zalai és balatoni nagy költő emlékének. Kisfaludynak már 1860-ban emeltek szobrot. Ez azonban izléstelen volt. Jalsovics Aladár azt irja, hogy „gyengébb idegzetü nők rá nézni sem mertek”. E szobor helyett állították a mostani szobrot mintegy 20,000 K. költséggel. Eötvös József a leleplezéskor mondotta e mély értelmü szavakat: „A ki szobrot érdemel, annak szoborra szüksége nincs.”

“Almádiban a légfürdést is gyakorolják. Elkeritett parkokban, erdőrészletekben gyorsan sétálnak, futnak a czél felé. Utközben elhányják a ruhadarabokat, ugy, hogy végre a nők csak bő szines ingben, a férfiak pedig uszónadrágban futkosnak tornásznak,

labdáznak, fát fürészelnek; természetesen külön helyen a nők s külön a férfiak. Ha valaki elfárad, pokróczot csavar maga körül s ekként pihen. A légfürdőzők viselkedése komikusnak tünik föl. A ki először látja jóizüet mosolyog fölötte. A vendégek azonban

tudják, hogy a légfürdés a legkitünőbb eszköz a test megedzésére.”